วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2552

สมาชิกผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการ NEC 2552 รุ่นที่ 4

สมาชิกผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการ “เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่” ปีงบประมาณ 2552 รุ่นที่ 4 (New Entrepreneurs Creation - NEC) โดย สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 9 และกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม